Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzka Świętokrzyska Komenda OHP
  
17-10-2019, Czwartek, 17:13
Jesteś tutaj :: Działalność :: Refundacja
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Refundacja

Informacje podstawowe

Od 1 września 2019 roku o 1 punkt procentowy zostają zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Zgodnie z przyjętym 13 sierpnia 2019 roku rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą odpowiednio:

5% w I klasie, 6% w II klasie, 7% w III klasie.

Zmiana dotyczy wyłącznie nauki zawodu, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka pozostaje na poziomie 4%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2019, poz. 1395), pracodawcy którzy mają zawarte umowy o refundację przed 1 września 2019 r., mogą wystąpić do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach, ul. Klembowskiego 3 z wnioskiem o aneksowanie tych umów na warunkach określonych w § 5a i § 5b rozporządzenia w celu otrzymania refundacji według nowych stawek.

 

Wnioski pracodawców, przyjmuje:

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

ul. Klembowskiego 3, 25-829 Kielce-Słowik

tel.: (41) 344 75 97

e-mail: ceipm.kielce@ohp.pl
 

· poniedziałek – piątek w godz.  7.45 – 15.45

· czwartek:  dzień techniczny

Dyrektor CEiPM:

Tel. 696 402 676

 KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865, ze zm.), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej – Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH I SKŁADEK ZUS OD 1 LIPCA 2014 R.

Wniosek o zawarcie umowy o refundację dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca. Termin, ten stosuje się także w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:

1)   ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

2) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
3) orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego;

4) zmiany miejsca zamieszkania lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.
 

Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1.  zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2.  pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

3.  pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwym dla miejsca odbywania przygotowania zawodowego. Wniosek można przekazać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

Wniosek o zawarcie umowy zawiera:

1. nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;

2. nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana wypłata refundacji;

3. numer identyfikacji podatkowej NIP;

4. oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;

5. formę prawną prowadzonej działalności;

6. nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

7. wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy, obejmujący:

· imię i nazwisko młodocianego,

· numer PESEL młodocianego,

· datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,

· nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,

· formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy);

8.   Oświadczenia o:

· liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,

· liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,

· liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,

· niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 7, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”

9. deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

1.  Kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym, poświadczoną za zgodność z oryginałem;

2.  Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;

3.  Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

4.  Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Refundacja stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Procedura wypłaty refundacji:

Umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanym młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zawarte od dnia 1 lipca 2014 roku należy rozliczać na druku – Załącznik nr 5 do rozporządzenia MPiPS z dnia 25.06.2014r. (Dz. U. z 2014, poz.865).

Pracodawca składa wniosek o zwrot kosztów do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach po zakończeniu kwartału rozliczeniowego tj. I kw. – IX,X,XI; II kw. – XII,I,II; III kw. – III,IV,V; IV kw. – VI,VII,VIII i po opłaceniu składek ZUS.

Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć:

·    kopie list płac za każdy miesiąc zatwierdzone przez pracodawcę wraz z pokwitowaniem przez młodocianego odbioru wynagrodzenia (podpis na liście płac, wyciąg bankowy potwierdzający przelew, kopia przekazu pocztowego lub pisemne upoważnienie młodocianego dla osoby trzeciej); w przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego powinno to w sposób czytelny zostać udokumentowane ( w postaci listy płac z zaznaczonym wynagrodzeniem chorobowym, druku RSA lub kopii zaświadczenia lekarskiego),

· kopie dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za każdy miesiąc (kopie blankietów opłaty, wydruk wyciągów bankowych potwierdzających zrealizowaną wpłatę do ZUS),

·     kopie deklaracji rozliczeniowych (druk DRA).

UWAGA:

W przypadku, gdy opłacona kwota do ZUS nie jest równa kwocie naliczonej wg druku DRA, niezbędne jest dołączenie wyjaśnienia tego faktu (np. zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS z opłatą składek społecznych obejmujących okres rozliczeniowy z wniosku o wypłatę refundacji).

Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (tekst: „za zgodność z oryginałem”, data, pieczątka zakładu pracy zawierająca imię i nazwisko pracodawcy oraz czytelny podpis w kolorze niebieskim – na każdej stronie kopii dokumentu).

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

Pracodawcy zobowiązani są do:

·  przysyłania kopii świadectw pracy potwierdzonych za zgodność z oryginałem pracowników młodocianych, którzy zrezygnowali z praktycznej nauki zawodu przed planowanym terminem zakończenia umowy.

·  przysyłania do CEiPM wszelkich informacji o zmianach zawartych w umowach o refundację (np. zmiana nr konta, adresu).

Przypominamy pracodawcom o konieczności zatrudniania pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

 INFORMACJA

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP składa w terminie do 7 i 20 dnia każdego miesiąca wnioski do Komendy Głównej o przydział środków Funduszu Pracy na refundację na podstawie poprawnych wniosków finansowych zaakceptowanych do wypłaty. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień.

Środki pieniężne są przekazywane na wskazane przez pracodawcę konto po otrzymaniu środków z Komendy Głównej, co ma miejsce do 11 i 24 dnia każdego miesiąca.

 

Podstawy prawne:

 

Druki do pobrania:

  • Wypłata refundacji
  1. Wniosek pracodawcy o zwrot kosztów - Załącznik nr 5
  2. Stawki refundowanego wynagrodzenia

 

  • Inne

Wniosek o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji


Autor: admin admin
Data: 2015-07-21 10:44:43
Udostępnił: admin
Data: 2015-07-21 10:45:33
Modyfikował(a): admin
Data: 2019-10-14 15:46:36

Rejestr zmian

Refundacja

REFUNDACJA

UWAGA PRACODAWCY !!!

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI

 

Pracodawcy, którzy posiadają więcej niż jedną umowę o refundację wynagrodzeń i składek ZUS pracowników młodocianych proszeni są
o składanie odrębnych rozliczeń finansowych do każdej umowy.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, że
z dniem 01 stycznia 2009r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
( Dz. U. Nr 235, poz.1601), na podstawie którego pomoc jest udzielana do
31 grudnia 2013r, natomiast realizacja podpisanych umów nastąpi nie później niż do 31 lipca 2016 roku.


Więcej ...

Autor: OHP
Data: 2008-03-14 00:00:00
Udostępnił: admin
Data: 2008-03-14 09:33:24
Modyfikował(a): admin
Data: 2018-09-05 13:31:47

Rejestr zmian

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach informuje, że w Dzienniku Ustaw Nr 77, poz. 518 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2007 r. i dotyczyć będzie roku szkolnego 2007/2008

Pracodawcy, którzy po 1 stycznia a przed 15 maja 2007r. zawarli z pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w sytuacji, gdy nie dokształca się on w szkole lub gdy kontynuuje naukę zawodu, którą rozpoczął u innego pracodawcy, mogą ten okres uwzględnić przy ubieganiu się o pomoc na nowych warunkach.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2007r.Plik PDF 484.15 Kb
Autor: OHP
Data: 2007-05-18 14:25:42
Udostępnił:
Data: 2007-09-03 13:05:02
Modyfikował(a): admin
Data: 2018-03-27 11:11:48

Rejestr zmian

Refundacja

Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników młodocianych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
Dział zajmuje się trybem refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
Pracodawca zatrudniający młodocianych dokształcających się w formach szkolnych i pozaszkolnych, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.
Pracodawca w dziale Refundacji uzyska informacje o warunkach i trybie refundowania wynagrodzeń młodocianych jak również pomoc w wypełnieniu wniosku dotyczącego kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.
Dział Refundacji w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży na stronie internetowej
www.swietokrzyska.ohp.pl zamieszcza na bieżąco wszelkie druki i wyczerpujące wiadomości nt. refundacji.

Dział Refundacji CEiPM mieści się na:
ul. Klembowskiego 3
25-829 Kielce-Słowik
Tel. 41 344 75 97


Autor: admin admin
Data: 2007-05-09 16:18:37
Udostępnił: admin
Data: 2007-09-03 13:05:02
Modyfikował(a): admin
Data: 2018-07-06 15:27:48

Rejestr zmian

Zestawienie wniosków pracodawców

Zestawienie wniosków pracodawców o zawarcie umów o refundację wg stanu na dzień 3 listopada 2005 - CEiPM OHP Kielce -

1) Wnioski złożone do CEiPM

• Ilość wniosków – ogółem 602

• Ilość wniosków pozytywnych 524

• Ilość wniosków negatywnych 78

• Ilość pracowników młodocianych 2141

2) Umowy przejęte z Powiatowych Urzędów Pracy

• Ilość pracodawców 461

• Ilość pracowników młodocianych 1751

Łącznie pracodawców ok. 985

Pracowników młodocianych 3892


Autor: admin admin
Data: 2007-04-21 19:27:50
Udostępnił: admin
Data: 2007-09-03 13:05:02
Modyfikował(a): admin
Data: 2018-03-27 11:13:49

Rejestr zmian

REFUNDACJA

REFUNDACJA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH PRACOWNIKOM MŁODOCIANYM W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

Informacje dotyczące refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym w roku szkolnym 2006/2007 w plikach do pobrania.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Identyfikator gmin województwa świętokrzyskiegoPlik DOC 192.50 Kb
2. INFORMACJA GŁÓWNAPlik DOC 130.00 Kb
3. Oświadczenie pracodawcy o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocąPlik DOC 35.50 Kb
4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowegoPlik PDF 50.05 Kb
5. Wzór wniosku o dokonanie refundacjiPlik DOC 42.00 Kb
6. Wzór wniosku o zawarcie umowyPlik DOC 50.00 Kb
7. Załącznik o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimisPlik PDF 556.30 Kb
Autor: admin admin
Data: 2007-04-21 19:27:34
Udostępnił: admin
Data: 2007-09-03 13:05:02
Modyfikował(a): admin
Data: 2018-03-27 11:13:32

Rejestr zmian

Oglądano 4124 razy


Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel. (0-41) 200 17 50
email: swietokrzyska@ohp.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl